De volgende voornaamste voorwaarden van het lidmaatschap van de

vv Oranje - Blauw '14 worden bij inschrijving aanvaard: 


1. De statuten en de reglementen van de vereniging zijn bindend, alsmede besluiten van de vereniging;


2. De contributie is altijd tot en met het eind van het seizoen verschuldigd (30 juni van enig jaar);


3. Contributiebetaling moet voldaan zijn voor nieuwe seizoen aanvangt;


4. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden op een opzegformulier dat bij de

vereniging kan worden gekregen, met een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende

seizoen. Bij tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd tot en met 30 juni;


5. De bestuursleden, trainers alsmede vrijwilligers van de vv Oranje - Blauw '14 te vrijwaren van elke

 aansprakelijkheid;


6. Het nieuwe lid verklaart géén contributieachterstand te hebben bij een andere voetbalvereniging;


7. Machtigt de vereniging tot wederopzegging de contributie, kledinggeld en/of een opgelegde boete door

de KNVB automatisch ten laste van zijn of haar bank- of girorekening te incasseren;


8. Het lidmaatschap wordt aangegaan per seizoen, dus van 1 juli tot 1 juli

   
   
   
© vv Oranje - Blauw '14 is ontstaan op 1 juli 2014 na een fusie tussen vv Chrislandia uit Heijningen en vv Oudemolen uit Oudemolen.